Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten.

Doel: meer inzicht verkrijgen in het handelen en dit duurzaam verbeteren.
Middel: minstens tien bijeenkomsten van een uur, met tussenpozen van twee á drie weken.
Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken. Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn:
· het werken met cliënten
· de omgang met collega’s
· de eigen manier van leidinggeven of werken
Vorm: supervisie kan individueel zijn, of in een groep met maximaal vier supervisanten.

Doordat ik als supervisor geregistreerd ben bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching (LVSC), kunnen jeugdzorgwerkers na het doorlopen van een volledig supervisietraject ‘reflectiepunten’ verzamelen. Deze zijn nodig voor beroepsregistratie en/of herregistratie bij Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook voor overige beroepsverenigingen voldoet begeleiding van een geregistreerde supervisor aan de gestelde (her)registratie eisen.