Moreel beraad

Moreel beraad is een gespreksmethode die kan worden ingezet indien er behoefte is aan een systematische bespreking van een casus met een morele lading. In een morele vraag komen termen voor als: mogen, moeten, behoren, verplicht zijn, of een tegendeel daarvan. Voor de casus betekent dit dat de morele vraag gaat over bepaald gedrag van een deelnemer en of deze wel of niet geoorloofd, fatsoenlijk of verplicht is. De professionals bepalen zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Doel: meer inzicht krijgen in hoe normen en waarden een rol spelen in het eigen handelen. Tevens leert de professional om op basis van morele argumenten conclusies te trekken en tot weloverwogen handelingskeuzen te komen.
Middel: zoveel bijeenkomsten als de professionals noodzakelijk achten.
Werkwijze: Een moreel beraad is een gestructureerd en methodisch groepsgesprek over een morele vraag naar aanleiding van een concrete ervaring. Een moreel beraad kan het beste als een dialoog (in tegenstelling tot discussie of debat) of onderzoek getypeerd worden. Om met het stappenplan te kunnen werken is het van belang dat de professionals een vragende en onderzoekende houding innemen. Op basis van argumenten kan er antwoord gegeven worden op de beginvraag en kan er gekomen worden tot een handelingskeuze. Een eerste moreel beraad duurt gemiddeld 1,5 uur. Ieder stap duurt ongeveer 10 minuten. Na enige oefening is het stappenplan in een uur te doorlopen. 
Vorm: een groep heeft vier tot acht deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.